گذری در لحظهاین روزها

از اون وقتایی هست که رمق هیچ کاری رو ندارم

هوا رو کم میارم واسه نفس کشیدن

دلتنگم حسابی...