گذری در لحظه

امروز‌ صبح بابا و داداش کوچیکه رفتن ...مامان پیشم موند